24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Zarządzenie nr 12/2019

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów

z nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku na podstawie uchwały  nr 9/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, zarządza co następuje:

§ 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Malborku ustala szczegółowe warunki korzystania przez uczniów szkoły z nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 2

1.      Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością szkoły.

2.      Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową.

3.      Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.

4.      Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

5.      Rodzic (prawny opiekun) potwierdza na piśmie fakt odebrania podręczników i materiałów edukacyjnych. Spisy podręczników wypożyczanych rodzicom ucznia oraz potwierdzenia przekazania materiałów edukacyjnych stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.      W przypadku zguby, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników i materiałów edukacyjnych przez ucznia, rodzic (prawny opiekun) ucznia jest zobowiązany poinformować o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

2.      Dyrektor szkoły może zażądać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Zwrócona kwota stanowi dochód szkoły.

3.      W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników i materiałów edukacyjnych uczeń może skorzystać z dodatkowych egzemplarzy z zasobów biblioteki szkolnej, jeżeli takimi podręcznikami biblioteka dysponuje.

4.      Uczeń przenoszący się do innej szkoły w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 4

1.      Podręczniki i materiały edukacyjne będą wypożyczane lub przekazywane uczniom lub ich rodzicom (opiekunom prawnym) w terminie wyznaczonym przez dyrektora.

2.      Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów wraz z dziećmi zobowiązani są do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny (podręczniki należy obłożyć, nie wolno w nich niczego pisać, ani zaznaczać) oraz do chronienia go przed zniszczeniem bądź zgubieniem.

§ 5

Przestaje obowiązywać zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z nieodpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.